Proves de valencià de la Universitat de València UV 2014


Convocatòria de juny de 2014

Qui pot matricular-se en les proves de llengua de juny?

 Qualsevol persona major d'edat.

Matrícula

Període de matrícula del 28 d'abril al 21 de maig de 2014 fins a les 14.00 h. 
Tràmit 1: alta com a usuari
Per a poder matricular-se en les activitats del SPL cal donar-se d’alta com a usuari en l’aplicació.
Les persones amb correu electrònic i usuari o usuària de la Universitat de València poden realitzar l'alta seleccionant l'opció "ACCÉS AMB IDENTIFICACIÓ" en la primera pantalla de l'aplicació de matrícula. Les persones sense vinculació amb la Universitat de València han de seleccionar l'opció "ALTA USUARI".
Tràmit 2: matrícula i pagament de les taxes
 Una vegada realitzada l’alta com a usuari o usuària es`pot completar el procés de matrícula seguint les instruccions de l'aplicació. 
Per a matricular-se cal pagar una taxa que dóna dret a la participació en les proves:
Personal que forma part de la comunitat universitària: 16 euros (donen dret a la participació en les proves de juny i de setembre 2014). A efectes de les Proves de Llengua de la Universitat de València es considera comunitat universitària: el PDI, els becaris d’investigació, el PAS, el personal de les fundacions i societats de la Universitat de València, els estudiants (1r, 2n o 3r cicle, grau o màster, postgrau i La Nau Gran) i els integrants delCol·lectiu d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.
Personal no vinculat a la Universitat i resta de casos: 16 euros, però sols donen dret a una convocatòria.
L’alta com a usuari, la matrícula i el pagament es poden fer des de casa a través de l’enllaç que apareix al final d’aquesta pàgina. El pagament es realitza mitjançant targeta bancària; recomanem tindre-la preparada durant el procés de matrícula.
Exempció de taxes: en els casos previstos per la legislació vigent és possible obtenir una reducció o exempció de pagament de les taxes. La reducció o exempció ha de ser demanada mitjançant  una sol·licitud escrita. En aquests casos la matrícula en les proves ha de realitzar-se necessàriament en la seu del Servei de Política Lingüística (c/ Serpis, 29 - Edifici Beatriu Civera, 2a planta - Campus dels Tarongers) hi aportant la següent documentació:
  1. Document de sol·licitud de reducció o exempció de taxes
  2. Document original i còpia per al seu acarament de la condició legal que justifica la sol·licitud

Programes dels cursos i de les proves de nivell


Estructura


Models


Calendari

Per accedir a les proves cal acreditar la identitat mitjançant la presentació del document d'identitat.

NivellLlocDataHorari
A2 (Bàsic)
  13 de juny9.00 h
B1 (Elemental)  17 de juny9.00 h
B2 (Intermedi)  18 de juny9.00 h
C1 (Suficiència)
  21 de juny9.00 h
C2 (Superior)
  13 de juny 16.00 h
  
Obtenció del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià

Segons l’acord de 7 de juny de 2011 de la Comissió d’homologacions del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), els certificats de valencià de la Universitat de València són equivalents als de la JQCV. És per això que tota persona que resulte apta en aquesta convocatòria podrà demanar al Servei de Política Lingüística el certificat corresponent de la JQCV prèvia presentació del certificat del mateix nivell de la Universitat de València (recordeu que el nivell B2, Intermedi, no té equivalència en els certificats de la JQCV).
 Certificats de la UV-EGCertificats de la JQCV
Certificat de nivell A2 (Bàsic)Coneixements orals
Certificat de nivell B1 (Elemental)Grau Elemental
Certificat de nivell B2 (Intermedi)No n'hi ha d'equivalent
Certificat de nivell C1 (Suficiència)Grau Mitjà
Certificat de nivell C2 (Superior)Grau Superior

Enllaç a la inscripció a les proves de juny de 2014


__________________________________
_____________________
__________________________________

Convocatòria de setembre de 2014
  
Inscripcions
Període d'inscripció del 14 de juliol al 3 de setembre de 2014 fins a les 14.00 h. La inscripció consta de dos tràmits: emplenament del formulari web i pagament de la taxa requerida.
Recordeu que les persones vinculades a la Universitat de València que es matricularen a les proves de juny i que no s'hi presentaren o van suspendren no hauran de matricular-se de nou a les proves de setembre ja que ho farà d'ofici el SPL.
Tràmit 1: formulari web
Es pot fer:
· Des de qualsevol ordinador que estiga connectat a una impressora.
Tràmit 2: pagament de les taxes
Qualsevol persona que s’inscriga en les proves haurà de pagar una taxa que dóna dret a la participació en les proves:
Personal que forma part de la comunitat universitària: 16 euros (sols donen dret a la participació en les proves de setembre 2014). A efectes de les Proves de Llengua de la Universitat de València es considera comunitat universitària: el PDI, els becaris d’investigació, el PAS, el personal de les fundacions i societats de la Universitat de València, els estudiants (1r, 2n o 3r cicle, grau o màster, postgrau i La Nau Gran) i els integrants del Col·lectiu d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.
Personal no vinculat a la Universitat i resta de casos: 16 euros, que sols donen dret a una convocatòria.
Procediment de pagament:


Programes dels cursos i de les proves de nivell


Estructura


Models


Calendari

Per accedir a les proves cal acreditar la identitat mitjançant la presentació del document d'identitat.

NivellLlocDataHorari
A2 (Bàsic)
 12 de setembre 9.00 h
B1 (Elemental) 
10 de setembre
 9.00 h
B2 (Intermedi) 
11 de setembre
 9.00 h
C1 (Suficiència)
 
13 de setembre
 9.00 h
C2 (Superior)
 
12 de setembre
 16.00 h

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

blogger templates | Make Money Online