Proves de valencià de la Universitat de València juny UV 2015

El termini per a la matriculació de les proves de la JQCV d'aquest any ja ha finalitzat, però si no us podeu presentar o no heu pogut matricular-vos, recordeu que les proves de la UV tenen la matrícula oberta i són convalidables pel títol de la JQCV. La UPV també té aquesta mena de proves ^_^

PROVES DE JUNY DE LA UV

 Certificats de la UV-EGCertificats de la JQCV
Certificat de nivell A2 (Bàsic)Coneixements orals
Certificat de nivell B1 (Elemental)Grau Elemental
Certificat de nivell B2 (Intermedi)No n'hi ha d'equivalent
Certificat de nivell C1 (Suficiència)Grau Mitjà
Certificat de nivell C2 (Superior)Grau Superior

Convocatòria de juny de 2015

Qui pot matricular-se en les proves de llengua de juny?
Qualsevol persona major d'edat.

Matrícula
Període de matrícula del 4 al 22 de maig de 2015 fins a les 14.00 h
Tràmit 1: alta com a usuari
Per a poder matricular-se en les activitats del SPL cal donar-se d’alta com a usuari en l’aplicació de matriculació.
Les persones amb correu electrònic i usuari o usuària de la Universitat de València poden realitzar l'alta seleccionant l'opció de dalt a la dreta "Accés amb identificació", en la primera pantalla de l'aplicació de matrícula. Les persones sense vinculació amb la Universitat de València han de seleccionar l'opció "Alta usuari".
Tràmit 2: matrícula i pagament de les taxes
Una vegada realitzada l’alta com a usuari o usuària haureu de clicar en l'opció "Llista de cursos" de dalt a l'esquerra per poder accedir a la llista de les diverses proves de nivell. Una vegada triat el nivell haureu de completar el procés de matrícula seguint les instruccions de l'aplicació.
Per tal de matricular-se cal pagar una taxa que dóna dret a la participació en les proves:
Personal que forma part de la comunitat universitària: 16 euros (donen dret a la participació en les proves de juny i de setembre de 2014). Es considera comunitat universitària a l'efecte de la matriculació: el PDI, els becaris d’investigació, el PAS, el personal de les fundacions i societats de la Universitat de València, els estudiants (1r, 2n o 3r cicle, grau o màster, postgrau i la Nau Gran) i els integrants del Col·lectiu d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.
Personal no vinculat a la Universitat i resta de casos: 16 euros (sols donen dret a una convocatòria).
L’alta com a usuari, la matrícula i el pagament es poden fer des de casa mitjançant l’enllaç que apareix al final d’aquesta pàgina. El pagament es durà a terme amb targeta bancària; recomanem tenir-la preparada durant el procés de matrícula.
Exempció de taxes: en els casos previstos per la legislació vigent és possible obtenir una reducció o exempció de pagament de les taxes. La reducció o exempció es demanarà emplenant una sol·licitud. En aquests casos la matrícula en les proves ha de realitzar-se necessàriament a la seu del Servei de Política Lingüística (carrer del Serpis, 29 - Edifici Beatriu Civera, 2a planta - Campus dels Tarongers) aportant la documentació següent :
  1. Document de sol·licitud de reducció o d'exempció de taxes.
  2. Document original de la condició legal que justifica la sol·licitud i còpia per a acarar tots dos.
 
Programes dels cursos i de les proves de nivell

Nivell A2
Nivell B1
Nivell B2
Nivell C1
Nivell C2

Estructura


Models

Calendari

Per accedir a les proves cal acreditar la identitat mitjançant la presentació del document d'identitat.

Nivell Lloc Data Horari
A2 (Bàsic) SPL (c/ del Serpis, 29, València) 5 de juny de 2015 9.00 h
B1 (Elemental) SPL (c/ del Serpis, 29, València) 2 de juny de 2015 9.00 h
B2 (Intermedi) SPL (c/ del Serpis, 29, València) 3 de juny de 2015 9.00 h
C1 (Suficiència) Aulari III (c/ de Menéndez Pelayo s/n, València) 6 de juny de 2015 9.00 h
C2 (Superior)  Aulari III (c/ de Menéndez Pelayo s/n, València) 5 de juny de 2015 16.00 h

Obtenció del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià

Segons l’acord de 7 de juny de 2011 de la Comissió d’homologacions del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), els certificats de valencià de la Universitat de València són equivalents als de la JQCV. És per això que tota persona que resulte apta en aquesta convocatòria podrà demanar al Servei de Política Lingüística el certificat corresponent de la JQCV prèvia presentació del certificat del mateix nivell de la Universitat de València (recordeu que el nivell B2, Intermedi, no té equivalència en els certificats de la JQCV).
 Certificats de la UV-EG Certificats de la JQCV
Certificat de nivell A2 (Bàsic) Coneixements orals
Certificat de nivell B1 (Elemental) Grau Elemental
Certificat de nivell B2 (Intermedi) No n'hi ha d'equivalent
Certificat de nivell C1 (Suficiència) Grau Mitjà
Certificat de nivell C2 (Superior) Grau Superior

Incripció a les proves de juny de 2015

(Recordeu que després d'haver accedit a la plataforma d'inscripció o d'haver-ne realitzat l’alta com a usuari o usuària, haureu de clicar en l'opció "Llista de cursos" de dalt a l'esquerra per poder visualitzar la llista de les diverses proves de nivell. Una vegada triat el nivell haureu de completar el procés de matrícula seguint les instruccions de l'aplicació.)
Consulta del resultat de les proves de juny de 2015


Sol·licitud de resultats per àrees de les persones que han resultat no aptes
 

blogger templates | Make Money Online